Page 1
LEGEA REPUBLICII MOLDOVA
privind protectia consumatorilor
Nr.105-XV din 13.03.2003
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.126-131/507 din 27.06.2003
* * *
Prezenta lege stabileste bazele juridice pentru protejarea de catre
stat a persoanelor în calitatea lor de consumatori.
Parlamentul adopta prezenta lege organica.
Capitolul I
DISPOZITII GENERALE
Articolul 1. Notiuni utilizate
În sensul prezentei legi, notiunile utilizate au urmatoarele
semnificatii:
consumator - orice persoana fizica ce intentioneaza sa comande sau
sa procure ori care comanda, procura sau foloseste produse, servicii
pentru necesitati nelegate de activitatea de întreprinzator sau
profesionala;
agent economic - orice persoana juridica sau fizica autorizata
pentru activitate de întreprinzator, care fabrica, transporta,
comercializeaza produse ori parti din produse, presteaza servicii
(executa lucrari);
producator:
- agent economic care fabrica un produs finit, o parte componenta a
unui produs sau materie prima;
- agent economic care aplica pe produs numele sau, marca comerciala
sau un alt semn distinctiv;
- agent economic care reconditioneaza produsul;
- agent economic care modifica caracteristicile produsului;
- reprezentant, înregistrat în Republica Moldova, al unui agent
economic al carui sediu se afla în afara Republicii Moldova;
- agent economic care importa produse;
- distribuitor sau vînzator al produsului importat în cazul în care
importatorul nu este cunoscut;
- distribuitor sau vînzator al produsului, în cazul în care
importatorul nu poate fi identificat, daca acesta, în termen de 30 de
zile de la depunerea cererii, nu a informat persoana prejudiciata asupra
identitatii importatorului;
vînzator - orice persoana juridica sau fizica autorizata pentru
activitate de întreprinzator, care desfasoara activitate comerciala în
relatiile cu consumatorii;
prestator - orice persoana juridica sau fizica autorizata pentru
activitate de întreprinzator, care presteaza servicii;
produs - bun material destinat pentru consum sau utilizare
individuala; sînt, de asemenea, considerate produse energia electrica si
termica, gazele, apa livrate pentru consum individual;
serviciu - activitate, alta decît cea din care rezulta produse,
desfasurata în scopul satisfacerii unor necesitati ale consumatorilor;
lucrare - ansamblu de actiuni prin care se obtine un produs sau se
modifica caracteristicile acestuia;
produs, serviciu inofensiv (sigur) - produs, serviciu care nu
prezinta risc pentru viata, sanatatea, ereditatea si bunurile

Page 2
consumatorilor sau mediul înconjurator;
produs, serviciu periculos - produs, serviciu care nu poate fi
definit ca inofensiv;
produs de folosinta îndelungata - produs tehnic complex, constituit
din piese si subansambluri, proiectat si construit pentru a putea fi
utilizat pe durata de functionare si asupra caruia se pot efectua
reparatii sau activitati de întretinere;
cerinte prescrise - cerinte stabilite în acte normative, inclusiv în
documente normative de standardizare;
durata de functionare - perioada de timp, stabilita de catre
producator (agentul economic care fabrica un produs) în documentele
normative pentru produsele de folosinta îndelungata, în cadrul careia
produsele, altele decît cele pentru care a fost stabilit termen de
valabilitate, trebuie sa-si mentina caracteristicile specifice cu
conditia respectarii regulilor de transport, manipulare, depozitare,
pastrare, exploatare si consum;
termen de valabilitate - perioada de timp, stabilita de catre
agentul economic care fabrica un produs perisabil sau un produs care, în
scurt timp, poate deveni periculos pentru sanatatea consumatorilor, în
cadrul careia produsul trebuie sa-si pastreze caracteristicile
specifice, cu conditia respectarii regulilor de transport, manipulare,
depozitare, pastrare, utilizare si consum. Pentru produsele alimentare
si medicamente, termenul de valabilitate este data-limita de consum;
termen de garantie - perioada de timp, prescrisa sau declarata, care
curge de la data achizitionarii produsului, serviciului si în cadrul
careia produsul, serviciul trebuie sa-si pastreze caracteristicile
prescrise sau declarate, iar producatorul, vînzatorul, prestatorul îsi
asuma responsabilitatea remedierii sau înlocuirii pe cheltuiala sa a
produsului, serviciului necorespunzator daca deficientele nu sînt
imputabile consumatorului. Pentru productia alcoolica, termen de
garantie constituie perioada de timp, stabilita de producator în
documentele normative, care curge de la data îmbutelierii si în cadrul
careia produsul achizitionat trebuie sa-si pastreze caracteristicile
prescrise sau declarate;
calitate - ansamblu de caracteristici ale unui produs, serviciu,
care îi confera aptitudinea de a satisface, conform destinatiei,
necesitatile explicite sau implicite;
declaratie de conformitate -
declaratie scrisa, facuta de
producator, prestator sau reprezentantul oficial al acestora, prin care
acestia declara, pe propria raspundere, ca produsul, serviciul este
conform conditiilor prescrise;
clauza abuziva - clauza contractuala care nu a fost negociata direct
cu consumatorul sau care, prin ea însasi ori împreuna cu alte clauze din
contract, creeaza, în detrimentul consumatorului si contrar cerintelor
bunei-credinte, un dezechilibru semnificativ între drepturile si
obligatiile partilor;
plasare pe piata - actiune de a face disponibile produsele pe piata
Republicii Moldova, inclusiv pastrarea lor în scopul distribuirii,
oferirii prin vînzare sau prin oricare alta forma de transmitere contra
plata ori cu titlu gratuit;
practici comerciale abuzive - metode de vînzare, restrictive sau
conditionate, care afecteaza interesele consumatorilor;
produs falsificat (contrafacut) - produs, fabricat din alti
componenti, în alte proportii sau în alte conditii decît cele stabilite
în documentele normative, care este prezentat drept veritabil;
produs, serviciu necorespunzator (defectuos) - produs, serviciu care
nu corespunde cerintelor prescrise sau declarate;
viciu (deficienta) - defect al unui produs, serviciu, care le face
necorespunzatoare cerintelor prescrise sau declarate;

Page 3
viciu (deficienta) ascuns - defect al calitatii unui produs,
serviciu, care, existînd la momentul livrarii produsului, prestarii
serviciului, nu a fost cunoscut de catre consumator si nici nu a putut
fi depistat prin mijloace obisnuite de control;
prejudiciu - dauna materiala si/sau morala adusa consumatorului prin
distrugerea, deteriorarea sau diminuarea averii, precum si dauna cauzata
vietii, sanatatii si ereditatii lui în urma consumului si/sau utilizarii
produselor, serviciilor necorespunzatoare ori în urma refuzului sau
tergiversarii neîntemeiate a încheierii contractului de prestare a
serviciului;
interes economic - totalitatea cerintelor înaintate de consumator
fata de vînzator, prestator privind remedierea sau înlocuirea gratuita
ori obtinerea contravalorii produsului, serviciului necorespunzator si
privind repararea prejudiciului cauzat, precum si alte cerinte ce tin de
interesul material al consumatorului.
Articolul 2. Reglementarea juridica a raporturilor în domeniul
protectiei consumatorilor
Raporturile în domeniul protectiei consumatorilor se reglementeaza
prin prezenta lege, Codul civil, alte legi si acte normative în domeniul
respectiv.
Articolul 3. Acorduri internationale
Daca acordurile internationale la care Republica Moldova este parte
prevad alte norme decît cele care se contin în legislatia nationala cu
privire la protectia consumatorilor, se aplica normele acordurilor
internationale.
Articolul 4. Clauze abuzive
(1) Se interzice agentilor economici de a include clauze abuzive în
contractele încheiate cu consumatorii.
(2) Orice clauza din contractul încheiat între agentul economic si
consumator ce limiteaza raspunderea agentului economic sau îl exonereaza
de aceasta raspundere este abuziva si se considera nula.
(3) Orice contract încheiat între agentul economic si consumator
pentru vînzare de produse, prestare de servicii va cuprinde clauze
clare, fara echivoc, pentru întelegerea carora nu sînt necesare
cunostinte speciale.
(4) Clauzele contractuale care nu au constituit obiectul unei
negocieri individuale între agentul economic si consumator sau care
creeaza un dezechilibru semnificativ între drepturile si obligatiile
partilor sînt considerate nule.
(5) În caz de dubii asupra interpretarii unor clauze contractuale,
acestea vor fi interpretate în favoarea consumatorului.
(6) Contractul standard (tip) care se încheie cu consumatorul de
catre agentul economic furnizor de servicii, care, în conformitate cu
legislatia, este monopolist, trebuie sa fie prezentat de catre agentul
economic organului administratiei publice, indicat la art.22 alin.(2),
pentru a fi în prealabil coordonat.
(7) Raporturile juridice generate de clauzele contractuale abuzive
se reglementeaza de legislatia respectiva.
Articolul 5. Drepturile fundamentale ale consumatorilor
Orice consumator are dreptul la:
a) protectia drepturilor sale de catre stat;
b) protectie împotriva riscului de a achizitiona un produs, un
serviciu care ar putea sa-i afecteze viata, sanatatea, ereditatea sau
securitatea ori sa-i prejudicieze drepturile si interesele legitime;
c) remedierea sau înlocuirea gratuita, restituirea contravalorii

Page 4
produsului, serviciului ori reducerea corespunzatoare a pretului,
repararea prejudiciului, inclusiv moral, cauzat de produsul, serviciul
necorespunzator;
d) informatii complete, corecte si precise privind produsele,
serviciile achizitionate;
e) instruire în domeniul drepturilor sale;
f) organizare în asociatii obstesti pentru protectia consumatorilor;
g) adresare în autoritatile publice si reprezentarea în ele a
intereselor sale;
h) sesizarea asociatiilor pentru protectia consumatorilor si
autoritatilor publice asupra încalcarii drepturilor si intereselor sale
legitime, în calitate de consumator, si la înaintarea de propuneri
referitoare la îmbunatatirea calitatii produselor, serviciilor.
Capitolul II
PROTECTIA VIETII, SANATATII, EREDITATII SI SECURITATII
CONSUMATORULUI
Articolul 6. Prevederi specifice privind protectia vietii,
sanatatii, ereditatii si securitatii consumatorului
(1) Guvernul, prin organele administratiei publice centrale,
stabileste norme si reglementari specifice pentru protectia vietii,
sanatatii, ereditatii si securitatii consumatorilor în urmatoarele
cazuri:
a) producerea, importul, conservarea, ambalarea, etichetarea,
manipularea, transportul, depozitarea, pregatirea pentru vînzare si
vînzarea produselor;
b) furnizarea
si utilizarea produselor, precum si prestarea
serviciilor.
(2) Produsele plasate pe piata trebuie sa fie însotite de
certificate de conformitate sau de declaratii de conformitate, de alte
documente conform legislatiei.
(3) Se interzice producerea, depozitarea, plasarea pe piata si
comercializarea produselor, prestarea serviciilor care nu corespund
cerintelor obligatorii stabilite în documentele normative sau care,
utilizate în conditii normale, pot pune în pericol viata, sanatatea,
ereditatea si securitatea consumatorilor.
(4) Se interzice producerea, importul, plasarea pe piata,
depozitarea, expunerea în comercializare si comercializarea produselor
falsificate (contrafacute).
(5) Se interzice producerea, plasarea pe piata, depozitarea,
expunerea în comercializare si comercializarea produselor, prestarea
serviciilor cu încalcarea cerintelor de calitate stabilite de
documentele normative sau contrar interdictiei organului de control.
(6) Se interzice plasarea pe piata, depozitarea, expunerea în
comercializare si comercializarea produselor, prestarea serviciilor în
lipsa certificatului de conformitate sau declaratiei de conformitate,
daca legislatia prevede aceasta, sau cu utilizarea ilegala a marcii de
conformitate.
(7) Se interzice importul, plasarea pe piata si comercializarea
produselor cu termenul de valabilitate expirat.
(8) Se interzice modificarea termenului de valabilitate indicat pe
produs, pe eticheta, pe ambalaj sau în documentatia de însotire.
(9) Producatorul este obligat sa indice în documentatia de însotire
a produsului, serviciului, pe eticheta, sau prin alte modalitati,
regulile de utilizare, depozitare si transport în siguranta a
produsului, serviciului, iar vînzatorul, prestatorul trebuie sa le aduca
la cunostinta consumatorului.

Page 5
Articolul 7. Obligatiile producatorului
Producatorul este obligat:
a) sa plaseze pe piata numai produse inofensive care trebuie sa fie
însotite de certificate de conformitate, de alte documente, conform
legislatiei, si produse care corespund cerintelor prescrise sau
declarate;
b) sa opreasca livrarile, respectiv sa retraga de pe piata sau de la
consumatori produsele la care organele de control sau specialistii
proprii au constatat neîndeplinirea cerintelor prescrise sau declarate
sau care ar putea afecta viata, sanatatea, ereditatea si securitatea
consumatorilor, daca aceasta masura constituie singurul mijloc prin care
pot fi eliminate neconformitatile respective;
c) sa asigure respectarea conditiilor igienico-sanitare;
d) sa raspunda pentru prejudiciul cauzat de produsul necorespunzator
pe toata durata de functionare sau a termenului de valabilitate
stabilite, cu conditia respectarii de catre consumator a regulilor de
transport, depozitare, pastrare, utilizare si consum.
Articolul 8. Obligatiile vînzatorului
Vînzatorul este obligat:
a) sa se asigure
ca produsele oferite spre comercializare sînt
inofensive si corespund cerintelor prescrise sau declarate;
b) sa nu comercializeze produse despre care detine informatii ca
sînt periculoase sau care se considera periculoase;
c) sa anunte,
imediat, autoritatile competente, precum si
producatorul respectiv, despre existenta pe piata a oricarui produs de
care are cunostinta ca este periculos si/sau falsificat (contrafacut);
d) sa retraga din comercializare produsele la care organele de
control sau specialistii proprii au constatat neîndeplinirea cerintelor
prescrise sau declarate sau care ar putea afecta viata, sanatatea,
ereditatea si securitatea consumatorilor, daca aceasta masura constituie
singurul mijloc prin care pot fi eliminate neconformitatile respective;
e) sa asigure respectarea conditiilor tehnice stabilite de
producator pentru produs;
f) sa înmîneze bon de casa sau un alt document, care confirma faptul
cumpararii produsului, conform unui regulament aprobat de Guvern;
g) sa înregistreze reclamatiile consumatorilor conform unui
regulament aprobat de Guvern;
h) sa asigure respectarea conditiilor igienico-sanitare;
i) sa raspunda pentru prejudiciul cauzat de produsul
necorespunzator, pe toata durata de functionare sau a termenului de
valabilitate stabilite, cu conditia respectarii de catre consumator a
regulilor de transport, depozitare, pastrare, utilizare si consum.
Articolul 9. Obligatiile prestatorului
Prestatorul este obligat:
a) sa foloseasca, la prestarea serviciilor, numai produse si
proceduri inofensive care, daca legislatia prevede aceasta, trebuie sa
fie certificate;
b) sa anunte imediat autoritatile competente, precum si producatorul
respectiv, despre existenta oricarui produs folosit la prestarea
serviciului de care are cunostinta ca este periculos si/sau falsificat
(contrafacut);
c) sa presteze numai servicii care nu afecteaza viata, sanatatea,
ereditatea si securitatea consumatorilor ori interesele economice ale
acestora;
d) sa respecte cerintele prescrise sau declarate, precum si clauzele
contractuale;
e) sa asigure, la prestarea serviciilor, respectarea conditiilor

Page 6
tehnice stabilite de producator pentru produs;
f) sa înmîneze bon de casa sau un alt document, care confirma faptul
prestarii serviciului, conform unui regulament aprobat de Guvern;
g) sa asigure prestarea serviciului (în cazul în care serviciul
contine elemente vorbite sau textuale scrise) în limba moldoveneasca
conform unui regulament aprobat de Guvern;
h) sa înregistreze pretentiile consumatorilor conform unui
regulament aprobat de Guvern;
i) sa asigure respectarea conditiilor igienico-sanitare;
j) sa raspunda pentru prejudiciul cauzat de serviciul prestat
necorespunzator.
Capitolul III
PROTECTIA INTERESELOR ECONOMICE ALE CONSUMATORILOR
Articolul 10. Prevederi specifice privind protectia intereselor
economice ale consumatorilor
(1) Guvernul aproba reglementari în scopul prevenirii si combaterii
practicilor ce dauneaza intereselor economice ale consumatorilor.
(2) Agentul economic este obligat sa plaseze pe piata numai produse,
servicii care corespund cerintelor prescrise sau declarate, sa nu
foloseasca practici comerciale abuzive si sa presteze servicii numai în
baza de contract negociat individual cu consumatorul.
(3) Vînzatorul este obligat, la cererea consumatorului, sa prezinte
dovezi de efectuare a controlului calitatii produsului, serviciului,
daca acestea sînt prevazute de actele normative.
(4) Consumatorul este în drept sa pretinda vînzatorului,
prestatorului remedierea sau înlocuirea gratuita ori restituirea
contravalorii produsului, serviciului, precum si despagubiri pentru
pierderile suferite ca urmare a deficientelor constatate în cadrul
termenului de garantie sau termenului de valabilitate, cu conditia
respectarii de catre consumator a instructiunilor de instalare,
utilizare si a regulilor de pastrare, prevazute în documentatia de
însotire.
(5) Consumatorul, dupa expirarea termenului de garantie, poate
pretinde vînzatorului, prestatorului remedierea sau înlocuirea gratuita
ori restituirea contravalorii produsului, serviciului care nu pot fi
folosite potrivit scopului pentru care au fost vîndute, ca urmare a unor
vicii ascunse aparute pe durata de functionare a acestora.
(6) Prestatorul este obligat, la prestarea serviciilor, sa utilizeze
mijloace de masurare proprii, adecvate, legalizate, verificate
metrologic, în modul stabilit, conform cerintelor prescrise.
(7) Vînzatorul este obligat sa masoare produsele oferite
consumatorilor cu mijloace de masurare proprii, adecvate, legalizate,
verificate metrologic, în modul stabilit. Indicatiile mijloacelor de
masurare trebuie sa fie explicite si la vederea consumatorului.
(8) Se interzice producerea sau vînzarea materialelor de referinta
si producerea, repararea, vînzarea, închirierea mijloacelor de masurare
fara aviz legal de activitate metrologica.
Articolul 11. Încheierea contractelor
Consumatorul, la încheierea contractelor, are urmatoarele drepturi:
a) de a lua liber decizii la achizitionarea produsului, serviciului,
fara a i se impune în contracte clauze abuzive sau care pot favoriza
folosirea unor practici comerciale abuzive, de natura a influenta
optiunea acestuia;
b) de a beneficia de o redactare clara si precisa a clauzelor
contractuale, inclusiv a celor privind caracteristicile calitative si
conditiile de garantie, indicarea exacta a pretului sau tarifului,

Page 7
precum si stabilirea cu exactitate a conditiilor de credit si a
dobînzilor;
c) de a fi exonerat de plata pentru produsele, serviciile care nu au
fost solicitate;
d) de a fi despagubit pentru daunele cauzate de produsele,
serviciile care nu corespund cerintelor prescrise sau declarate ori
clauzelor contractuale;
e) de a i se asigura deservirea tehnica necesara si piese de schimb
pe toata durata de functionare a produsului, stabilita în documentele
normative sau declarata de catre producator ori convenita de parti;
f) de a plati pentru produsele, serviciile de care beneficiaza sume
stabilite cu exactitate, în prealabil; majorarea pretului initial este
posibila numai cu acordul consumatorului.
Articolul 12. Stabilirea duratei de functionare, termenului de
valabilitate, termenului de garantie
(1) Producatorul, prestatorul sînt obligati sa stabileasca o durata
de functionare pentru produsele de folosinta îndelungata, inclusiv
pentru componentele si accesoriile acestora care, dupa expirarea unei
anumite perioade de timp, pot prezenta pericol pentru viata, sanatatea,
ereditatea si securitatea consumatorului sau pot provoca prejudicii
bunurilor acestuia sau mediului înconjurator.
(2) Producatorul este obligat sa stabileasca în documentul normativ
respectiv termenul de valabilitate pentru produsele alimentare,
articolele de parfumerie, cosmetice, medicamente, articolele chimice de
uz casnic si alte produse perisabile.
(3) Producatorul, prestatorul sînt obligati sa stabileasca pentru
produsul, serviciul oferit un termen de garantie. Daca termenul de
garantie este stabilit de producator, vînzatorul nu poate stabili un
termen mai mic. Lista produselor, serviciilor pentru care este
obligatorie stabilirea termenului de garantie se aproba de Guvern.
(4) În cazul în care producatorul nu a stabilit un termen de
garantie pentru produsele de folosinta îndelungata, consumatorul
beneficiaza de drepturile prevazute la art.13 alin.(1) daca deficientele
produsului au aparut pe parcursul a 2 ani de la data procurarii lui.
(5) Vînzatorul, producatorul sînt obligati sa asigure posibilitatea
utilizarii produselor de folosinta îndelungata pe toata
durata de
functionare, stabilita în documentul normativ. În acest scop, ei au
obligatia sa asigure reparatia si deservirea tehnica a lor, precum si sa
asigure piese de schimb si componente în volumul si sortimentul necesar,
pe toata durata de functionare, iar în cazul în care durata de
functionare nu este prevazuta - în decurs de 10 ani de la data vînzarii.
Daca data vînzarii nu poate fi determinata, durata de functionare se
calculeaza de la data fabricarii.
Articolul 13. Remedierea, înlocuirea, restituirea contravalorii
produsului, serviciului necorespunzator, reducerea
pretului
(1) Remedierea gratuita a deficientelor aparute la produs, serviciu,
înlocuirea gratuita sau restituirea contravalorii produsului,
serviciului necorespunzator în cadrul termenului de garantie sau
termenului de valabilitate, deficiente care nu sînt imputabile
consumatorului, se face neconditionat de catre vînzator, prestator
într-un termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data înaintarii
reclamatiei de catre consumator sau în termenul stabilit prin contract.
(2) Daca vînzatorul, prestatorul refuza sa satisfaca reclamatia
consumatorului conform prevederilor alin.(1), ei sînt obligati sa
dovedeasca vina consumatorului în ceea ce priveste deficientele aparute
la produsul vîndut, serviciul prestat prin expertiza tehnica efectuata

Page 8
de o terta parte competenta în domeniu, abilitata în conformitate cu
legislatia, într-un termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data
înaintarii pretentiei de catre consumator. În caz contrar, ei sînt
obligati sa îndeplineasca cerintele prevazute la alin.(1).
(3) În cazul unor vicii ascunse, aparute dupa expirarea termenului
de garantie, termenul stabilit la alin.(1) curge de la data finalizarii
expertizei tehnice efectuate de o terta parte competenta în domeniu,
abilitata în conformitate cu legislatia.
(4) În cazul produselor alimentare, farmaceutice sau cosmetice
necorespunzatoare cerintelor prescrise sau declarate, vînzatorul este
obligat, la cererea si optiunea consumatorului, sa le înlocuiasca sau sa
restituie contravaloarea acestora.
(5) Vînzatorul, prestatorul restituie contravaloarea
produsului
vîndut, serviciului prestat imediat dupa constatarea imposibilitatii
folosirii acestora daca deficienta nu este imputabila consumatorului si
daca consumatorul a refuzat remedierea sau înlocuirea produsului,
serviciului.
(6) La restituirea contravalorii se va lua în calcul pretul
produsului la data examinarii reclamatiei - în cazul în care pretul lui
s-a majorat, si pretul la data procurarii - în cazul în care pretul lui
s-a micsorat.
(7) Reducerea pretului la produsul, serviciul necorespunzator se
face la întelegerea partilor.
(8) Timpul în decursul caruia produsul nu a fost utilizat din cauza
remedierii deficientelor prelungeste, în mod corespunzator, termenul de
garantie. El curge din momentul sesizarii vînzatorului pîna la aducerea
produsului în stare de functionare corespunzatoare.
(9) În cazul produselor electrice de uz casnic, vînzatorul este
obligat, la înaintarea de catre consumator a cerintei întemeiate privind
remedierea, sa puna la dispozitia acestuia gratuit, în termen de 3 zile,
pe perioada remedierii, un produs similar, suportînd cheltuielile de
transport.
(10) Agentul economic are aceleasi obligatii pentru produsul,
serviciul înlocuit ca si pentru produsul vîndut,
serviciul prestat
initial.
(11) Vînzatorul, prestatorul asigura toate operatiunile si suporta
toate cheltuielile necesare repunerii în functiune, remedierii sau
înlocuirii produselor, serviciilor necorespunzatoare în cadrul
termenului de garantie sau termenului de valabilitate, iar pentru vicii
ascunse - în cadrul duratei de functionare, precum si cheltuielile
ocazionate de transportul, manipularea, diagnosticarea, expertizarea,
demontarea, ceea ce nu îl exonereaza pe producator de raspundere în
relatia sa cu vînzatorul, prestatorul.
(12) În cazul serviciilor, prevederile stabilite la alin.(1) se
aplica la constatarea deficientelor în timpul prestarii sau
receptionarii serviciului ori în cadrul termenului de garantie.
(13) Consumatorul este în drept sa rezilieze contractul de prestare
a serviciului de calitate corespunzatoare în orice moment, cu conditia
ca achita prestatorului o parte din pret, proportionala cu partea din
serviciul prestat pîna la primirea de catre prestator a avizului de
reziliere a contractului, daca contractul nu prevede altfel.
(14) Organul împuternicit sa constate, conform art.22 alin.(2),
nerespectarea prevederilor prezentului articol si sa aplice sanctiunile
prevazute de legislatie va stabili totodata si masuri de remediere sau
înlocuire gratuita a produsului, serviciului ori restituire a
contravalorii acestuia.
(15) În cazul refuzului de a satisface reclamatia consumatorului
prin
remedierea sau înlocuirea gratuita ori restituirea contravalorii
produsului, serviciului, vînzatorul, prestatorul prezinta acestuia

Page 9
refuzul în scris.
(16) Regulile de înlocuire a produselor nealimentare, precum si
lista produselor care nu pot fi înlocuite, se aproba de Guvern.
Articolul 14. Înlocuirea produsului de calitate corespunzatoare
(1) Consumatorul este în drept sa ceara vînzatorului, în termen de
14 zile, înlocuirea unui produs nealimentar de calitate corespunzatoare
cu un produs similar celui procurat daca acest produs nu-i convine ca
forma, gabarite, model, marime, culoare sau daca nu-l poate utiliza
conform destinatiei din alte cauze.
(2) Daca produsul necesar pentru înlocuire lipseste, consumatorul
are dreptul sa rezilieze contractul, iar vînzatorul este obligat sa-i
restituie contravaloarea produsului.
(3) Cererea consumatorului de a i se înlocui produsul sau de a i se
restitui contravaloarea lui urmeaza sa fie executata daca produsul nu
este utilizat, nu si-a pierdut calitatile de consum si daca exista probe
ca a fost cumparat de la vînzatorul respectiv.
Articolul 15. Repararea prejudiciului
(1) Consumatorul este în drept sa pretinda repararea prejudiciului
cauzat de produsele, serviciile necorespunzatoare indiferent de faptul
daca s-a aflat sau nu în relatii contractuale cu vînzatorul, prestatorul.
(2) Prejudiciul se repara de catre vînzator, prestator si în cazul
în care livrarea produsului, prestarea serviciului se fac în mod gratuit
sau la pret redus ori daca produsul a fost comercializat ca piese de
schimb sau distribuit sub alta forma.
(3) Prejudiciul (inclusiv moral) se repara de catre vînzator,
prestator daca a fost cauzat pe parcursul:
a) termenului de valabilitate - la produsele pentru care se
stabileste acest termen;
b) duratei de functionare - la produsele de folosinta îndelungata;
c) a 2 ani - la produsele pentru care nu este prevazuta stabilirea
termenului de valabilitate sau duratei de functionare.
(4) Prejudiciul moral cauzat consumatorului de catre producator,
vînzator, prestator prin încalcarea drepturilor lui prevazute de
prezenta lege, precum si de alte acte normative, se repara în marimea
stabilita de instanta judecatoreasca.
(5) Prejudiciul moral se repara indiferent de repararea
prejudiciului material cauzat consumatorului.
(6) Pentru repararea prejudiciului cauzat consumatorului, acesta
trebuie sa faca dovada prejudiciului.
Capitolul IV
PREVEDERI SPECIFICE PRIVIND PRESTAREA SERVICIILOR
(EXECUTAREA LUCRARILOR)
Articolul 16. Obligatiile prestatorului (executantului) la prestarea
serviciului (executarea lucrarii)
(1) Prestatorul (executantul) este obligat sa asigure prestarea
serviciului (executarea lucrarii) în termenele si conditiile stabilite
în reglementarile specifice în domeniu sau stipulate în contractul de
prestare a serviciului (executare a lucrarii).
(2) Daca prestatorul (executantul) nu a început la timp prestarea
serviciului (executarea lucrarii) sau daca, în timpul prestarii
serviciului (executarii lucrarii), a devenit clar ca serviciul
(lucrarea) nu va fi îndeplinit în termenul stabilit, sau daca termenul
de prestare a serviciului (executare a lucrarii) a expirat, consumatorul
este în drept, optional:
a) sa fixeze prestatorului (executantului) un nou termen, în cadrul

Page 10
caruia el trebuie sa înceapa si sa finalizeze prestarea serviciului
(executarea lucrarii), si sa ceara reducerea pretului pentru serviciu
(lucrare);
b) sa rezilieze contractul de prestare a serviciului (executare a
lucrarii) si sa revendice repararea prejudiciului cauzat prin încalcarea
termenelor de începere si/sau finalizare a prestarii serviciului
(executarii lucrarii).
(3) Termenele noi de prestare a serviciului (executare a lucrarii)
stabilite de consumator se stipuleaza în contractul de prestare a
serviciului (executare a lucrarii).
(4) Reclamatiile consumatorului privind nerespectarea termenelor de
prestare a serviciului (executare a lucrarii) nu vor fi satisfacute daca
prestatorul (executantul) va face dovada ca tergiversarea s-a produs din
motive de forta majora.
Articolul 17. Prestarea serviciului (executarea lucrarii) din
materialul prestatorului (executantului)
(1) Prestatorul (executantul) este obligat sa presteze serviciul (sa
execute lucrarea), conform contractului, din materialele si cu
mijloacele proprii daca consumatorul nu cere prestarea (executarea) lui
din materialul sau.
(2) Prestatorul (executantul) raspunde pentru calitatea materialului
sau.
(3) Materialul prestatorului (executantului), uneltele, mijloacele
tehnice si altele asemenea, necesare pentru prestarea serviciului
(executarea lucrarii), sînt transportate la locul de prestare a
serviciului (executare a lucrarii) de catre prestator (executant).
Articolul 18. Prestarea serviciului (executarea lucrarii) din
materialul (cu obiectul) consumatorului
(1) Daca serviciul se presteaza (lucrarea se executa) integral sau
partial din materialul (cu obiectul) consumatorului, prestatorul
(executantul) raspunde pentru integritatea acestui material (obiect) si
pentru utilizarea lui corecta.
(2) Prestatorul (executantul) este obligat sa previna consumatorul
ca materialul (obiectul) transmis de acesta contine defecte sau este
necalitativ, fapt ce se consemneaza în contract, precum si sa prezinte
un raport asupra utilizarii materialului (obiectului) si sa-i restituie
partea ramasa.
(3) În cazul pierderii (deteriorarii) totale sau partiale a
materialului (obiectului) preluat de la consumator, prestatorul
(executantul) este obligat, cu acordul consumatorului, sa-l înlocuiasca,
în termen de 10 zile, cu un material (obiect) similar de aceeasi
calitate, iar daca acesta lipseste - sa restituie consumatorului costul
dublu al materialului (obiectului), precum si cheltuielile suportate.
(4) Necunoasterea de catre prestator (executant) a proprietatilor
specifice ale materialului (obiectului) nu îl exonereaza de raspundere.
(5) Costul materialului (obiectului) predat prestatorului
(executantului) se stabileste de catre consumator si se consemneaza în
contractul de prestare a serviciului (executare a lucrarii) sau într-un
alt document (chitanta, comanda).
(6) Prestatorul (executantul) nu raspunde de pierderea
(deteriorarea) totala sau partiala a materialului (obiectului) preluat
de la consumator daca acesta a fost prevenit în scris referitor la
proprietatile specifice ale materialului (obiectului), care pot
determina pierderea (deteriorarea) lui totala sau partiala.
(7) Prestatorul (executantul) este obligat sa informeze la timp
consumatorul asupra circumstantelor care pot influenta calitatea
serviciului prestat (lucrarii executate).

Page 11
(8) Prestatorul (executantul) este în drept sa rezilieze contractul
de prestare a serviciului (executare a lucrarii) si sa ceara compensarea
integrala a cheltuielilor suportate daca consumatorul, desi a fost
informat la timp si în modul corespunzator, nu va înlocui într-un termen
rezonabil materialul cu defecte sau necalitativ, nu va modifica
indicatiile privind modul de prestare a serviciului (executare a
lucrarii) sau nu va înlatura alte circumstante care pot reduce calitatea
serviciului prestat (lucrarii executate).
Capitolul V
INFORMAREA CONSUMATORILOR
Articolul 19. Dreptul consumatorilor la informare
Consumatorii au dreptul de a fi informati, în mod complet, corect si
precis, asupra caracteristicilor produselor si serviciilor oferite de
catre agentii economici astfel încît sa aiba posibilitatea de a face o
alegere rationala, în conformitate cu interesele lor, între produsele si
serviciile oferite si sa fie în masura sa le utilizeze, potrivit
destinatiei acestora, în deplina securitate.
Articolul 20. Obligatiile agentilor economici privind informarea
consumatorilor
(1) Informarea consumatorilor despre produsele, serviciile oferite
se realizeaza, în mod obligatoriu, prin elemente de identificare si prin
indicarea caracteristicilor acestora, care se înscriu la vedere si
explicit pe produs, eticheta, ambalaj sau în cartea tehnica, în
instructiunile de exploatare ori în alta documentatie de însotire a
produsului, serviciului, dupa caz, în functie de destinatia acestora.
(2) Se interzice plasarea pe piata si comercializarea produselor,
prestarea serviciilor fara informatii complete, corecte si precise în
limba moldoveneasca sau rusa.
(3) Producatorul (ambalatorul) trebuie sa prezinte informatii despre
denumirea produsului, denumirea si marca producatorului, sa indice
adresa acestuia (numarul de telefon, dupa caz), documentul normativ,
masa/volumul, principalele caracteristici calitative, compozitia,
aditivii folositi, eventualele riscuri, modul de utilizare, de
manipulare, de depozitare, de conservare sau de pastrare,
contraindicatiile, precum si valoarea energetica la produsele alimentare
preambalate, tara producatoare, termenul de garantie, durata de
functionare, termenul de valabilitate si data fabricarii, în
conformitate cu reglementarile tehnice si standardele nationale
în
vigoare.
(4) Produsele de folosinta îndelungata trebuie sa fie însotite de
certificatul de garantie, precum si de cartea tehnica ori de
instructiunile de folosire, instalare, exploatare, întretinere,
elaborate de catre producatorul nemijlocit.
(5) Vînzatorul trebuie sa informeze consumatorul despre pretul
produsului, sa ofere acestuia toate informatiile stipulate la alin.(3),
date despre certificare si sa-l asigure cu documentatia tehnica de
însotire.
(6) Toate informatiile, inclusiv cele verbale, referitoare la
produsele, serviciile oferite consumatorilor, documentatia de însotire,
precum si contractele încheiate, trebuie sa fie prezentate în limba
moldoveneasca sau în limba moldoveneasca si în una din limbile de
circulatie internationala.
(7) Informatiile referitoare la serviciile prestate trebuie sa
cuprinda, conform reglementarilor în vigoare, categoria calitativa
respectiva a serviciului, termenul de prestare, termenul de garantie,
tarifele, eventualele riscuri si declaratia de conformitate sau

Page 12
certificatul de conformitate.
(8) Agentii economici sînt obligati sa demonstreze consumatorilor,
la cererea acestora, modul de utilizare si functionalitatea
produselor
de folosinta îndelungata ce urmeaza a fi vîndute.
(9) Se interzice prezentarea, prin orice mijloace, a unor afirmatii
si caracteristici care nu sînt conforme parametrilor reali ce
caracterizeaza produsele, serviciile.
(10) Preturile si tarifele trebuie indicate la vedere într-o forma
clara si explicita.
(11) Vînzatorul, prestatorul sînt obligati sa comercializeze produse
si sa presteze servicii numai în locuri si în spatii autorizate, conform
reglementarilor legale.
(12) Vînzatorul, prestatorul sînt obligati sa afiseze la vedere
adresa si numarul de telefon al autoritatii abilitate cu functii de
protectie a consumatorilor, informatia privind termenul de garantie la
produsele, serviciile oferite, precum si informatia despre
obligativitatea prezentei bonului de casa sau a unui alt document, care
confirma faptul cumpararii produsului, prestarii serviciului, la
examinarea reclamatiei.
(13) Vînzatorul, prestatorul, inclusiv în cazul în care desfasoara
activitate comerciala în afara localului autorizat, sînt obligati sa
afiseze la vedere denumirea lor, autorizatia de functionare, licenta
daca obligativitatea acesteia este prevazuta de legislatie, precum si sa
afiseze programul de lucru si sa îl respecte.
Articolul 21. Instruirea în domeniul protectiei consumatorilor
Instruirea în domeniul protectiei consumatorilor se asigura prin
instituirea unor sisteme de informare a consumatorilor privind
drepturile lor, prin realizarea masurilor necesare pentru protectia
acestor drepturi, prin organizarea de seminare, editarea de publicatii
cu tematica respectiva si prin alte actiuni întreprinse de organele
abilitate cu functii de protectie a consumatorilor si de structurile
neguvernamentale, precum si prin mass-media si alte organe interesate.
Capitolul VI
ORGANELE ABILITATE CU FUNCTII DE PROTECTIE
A CONSUMATORILOR
Articolul 22. Organul administratiei publice centrale abilitat cu
functii de protectie a consumatorilor
(1) Protectia drepturilor consumatorilor de catre stat se realizeaza
prin elaborarea si promovarea la nivel de stat a politicii în domeniul
protectiei drepturilor consumatorilor, elaborarea si aprobarea legilor
si altor acte normative în domeniu, prin organizarea si exercitarea
controlului si supravegherii de stat asupra respectarii legislatiei în
domeniu, precum si a cerintelor prescrise sau declarate referitoare la
produse, servicii.
(2) Elaborarea si promovarea politicii statului în domeniul
protectiei drepturilor consumatorilor si coordonarea activitatii
organelor administratiei publice abilitate cu functii de protectie a
consumatorilor conform art.23 se efectueaza de catre Departamentul
Standardizare si Metrologie. Departamentul, inclusiv structurile lui
teritoriale:
a) efectueaza controlul si supravegherea de stat asupra
corespunderii produselor si serviciilor cerintelor prescrise sau
declarate, precum si asupra veridicitatii informatiilor prezentate,
examineaza reclamatiile consumatorilor în acest domeniu;
b) elaboreaza reglementari privind coordonarea
actiunilor
autoritatilor administratiei publice centrale si locale, precum si ale

Page 13
structurilor neguvernamentale în domeniul protectiei consumatorilor;
c) aplica sanctiunile prevazute de art.28 din prezenta lege si de
alte acte legislative, stabileste masuri de remediere sau înlocuire
gratuita ori de restituire a contravalorii produsului, serviciului
necorespunzator în baza reclamatiilor consumatorului, conform art.13;
d) sesizeaza autoritatea de licentiere, determinata prin lege,
referitor la depistarea cazurilor de comercializare a produselor
falsificate (contrafacute) si/sau periculoase sau altor încalcari în
scopul retragerii în mod obligatoriu a licentei;
e) organizeaza functionarea oficiului pentru
relatiile cu
consumatorii;
f) asigura editarea buletinului informational "Consumatorul";
g) reprezinta Republica Moldova în organismele internationale pentru
protectia consumatorilor.
(3) Atributiile organelor administratiei publice indicate la
prezentul articol si art.23, precum si relatiile dintre acestea în
domeniul protectiei consumatorilor, se stabilesc prin hotarîre de Guvern.
Articolul 23. Alte organe ale administratiei publice abilitate cu
functii de protectie a consumatorilor
Organe ale administratiei publice abilitate cu functii de protectie
a consumatorilor, de asemenea, sînt:
a) în domeniul protectiei vietii si sanatatii consumatorilor -
Ministerul Sanatatii;
b) în domeniul transportului interurban si international -
Ministerul Transporturilor si Comunicatiilor;
c) în domeniul constructiilor - organul administratiei publice
centrale specializat în domeniul constructiilor;
d) în domeniul turismului - Departamentul pentru Dezvoltarea
Turismului;
e) în domeniul energeticii - organul de stat abilitat cu functii de
reglementari în energetica;
f) în domeniul telecomunicatiilor - organul de stat abilitat cu
functii de reglementari în telecomunicatii;
g) în domeniul asigurarilor - organul de stat abilitat cu functii de
supraveghere a asigurarilor;
h) în domeniul serviciilor bancare - Banca Nationala.
Articolul 24. Atributiile autoritatilor administratiei publice
locale privind protectia consumatorilor
În scopul protectiei consumatorilor, autoritatile administratiei
publice locale, în raza unitatii teritorial-administrative respective,
în conformitate cu legislatia, au obligatia:
a) sa informeze consumatorii si sa le acorde consultatii, sa
examineze, în limita competentei lor, reclamatiile acestora referitor la:
- transportul local;
- serviciile comunale;
- activitatile pentru care, conform legislatiei, ele acorda
autorizatii si licente;
b) sa readreseze reclamatiile catre organul abilitat cu functii de
protectie a consumatorilor în domeniul respectiv în cazul în care
obiectul reclamatiei depaseste limita competentei lor;
c) sa informeze neîntîrziat autoritatile competente despre cazurile
de constatare a produselor, serviciilor falsificate (contrafacute) sau
periculoase, precum si despre alte cazuri de necorespundere cerintelor
prescrise sau declarate;
d) sa retraga, în mod obligatoriu, la sesizarea organelor indicate
la art.22 si 23, autorizatia sau licenta, eliberata de catre
autoritatile administratiei publice locale agentului economic, în cazul

Page 14
depistarii de produse, servicii falsificate (contrafacute) sau
periculoase;
e) sa contribuie prin mijloace posibile la înfiintarea si
functionarea asociatiilor obstesti de consumatori.
Articolul 25. Asociatiile obstesti pentru protectia consumatorilor
(1) Cetatenii sînt în drept de a se organiza benevol în asociatii
obstesti de consumatori, care îsi desfasoara activitatea în conformitate
cu legislatia.
(2) Asociatiile obstesti de consumatori au dreptul:
a) sa înainteze în instantele judecatoresti actiuni pentru protectia
drepturilor consumatorilor;
b) sa adreseze, atît organelor de control, cît si organelor
procuraturii, propuneri privind tragerea la raspundere a persoanelor
vinovate de producerea si comercializarea produselor, prestarea
serviciilor care nu corespund cerintelor prescrise sau declarate, precum
si de nerespectarea drepturilor consumatorilor, prevazute de legislatie;
c) sa informeze, în baza reclamatiilor primite de la consumatori,
organele abilitate cu functii de protectie a consumatorilor despre
produsele, serviciile necorespunzatoare;
d) sa solicite instantei de contencios administrativ competente
anularea în tot sau în parte a actelor, emise de autoritatile publice,
care lezeaza drepturile si interesele legitime ale consumatorilor
si
care contravin legislatiei;
e) sa organizeze, în modul stabilit de lege, efectuarea expertizei
produselor, serviciilor în ceea ce priveste conformitatea lor cerintelor
prescrise sau declarate si sa înainteze autoritatilor administratiei
publice si agentilor economici propuneri respective pentru îmbunatatirea
calitatii produselor, serviciilor;
f) sa înainteze agentilor economici si organelor abilitate cu
functii de protectie a consumatorilor propuneri privind îmbunatatirea
calitatii produselor, serviciilor si interzicerea comercializarii
produselor necorespunzatoare;
g) sa sesizeze organele abilitate cu functii de protectie a
consumatorilor referitor la produsele, serviciile necorespunzatoare în
vederea aplicarii sanctiunilor prevazute de legislatie;
h) sa primeasca de la organele abilitate cu functii de protectie a
consumatorilor informatii si raspunsuri referitor la propunerile si
sesizarile înaintate;
i) sa organizeze chestionarea consumatorilor în scopul elucidarii
opiniei publice despre calitatea produselor comercializate si preturile
lor;
j) sa informeze consumatorii, prin intermediul mass-media, despre
calitatea produselor, serviciilor, încalcarea drepturilor si intereselor
lor legitime, despre rezultatele consultarii opiniei publice;
k) sa întretina relatii de colaborare internationala în domeniul
protectiei consumatorilor;
l) sa înainteze autoritatilor administratiei publice propuneri
pentru modificarea legislatiei în vigoare în domeniul protectiei
consumatorilor.
Capitolul VII
ACTIUNI PRIVIND PROTECTIA DREPTURILOR CONSUMATORILOR.
SANCTIUNI
Articolul 26. Actiuni privind protectia drepturilor consumatorilor
(1) Actiunile privind protectia drepturilor consumatorilor pot fi
depuse la instanta judecatoreasca de catre consumatorii însisi sau
reprezentantii lor legali, de catre autoritatile administratiei publice

Page 15
abilitate sau de catre asociatiile obstesti de consumatori.
(2) Actiunile privind protectia drepturilor consumatorilor se depun
la instanta judecatoreasca în conformitate cu termenele prevazute de
legislatie.
(3) Organele abilitate cu functii de protectie a consumatorilor pot
reprezenta interesele consumatorilor în instanta de judecata în scopul
protectiei drepturilor consumatorilor.
(4) Vînzatorul, prestatorul vor fi exonerati de raspundere pentru
neîndeplinirea obligatiilor lor sau pentru îndeplinirea lor neconforma,
sau pentru cauzarea prejudiciului daca vor face dovada ca aceste fapte
s-au produs din motive de forta majora.
Articolul 27. Responsabilitatea vînzatorului, prestatorului pentru
încalcarea termenelor stabilite
(1) Pentru încalcarea termenelor prevazute la art.13 alin.(1),
vînzatorul, prestatorul achita consumatorului pentru fiecare zi (ora,
daca termenul a fost stabilit în ore) depasita o penalitate în marime de
5% din pretul produsului, serviciului în vigoare la data examinarii
reclamatiei consumatorului.
(2) În cazul încalcarii termenelor stabilite, conform art.16, de
începere si finalizare a prestarii serviciului (executarii lucrarii) sau
termenelor noi fixate de consumator, prestatorul (executantul) achita
consumatorului pentru fiecare zi (ora, daca termenul a fost stabilit în
ore) depasita o penalitate în marime de 10% din pretul serviciului
(lucrarii).
(3) Prin contractul de prestare a serviciului (executare a lucrarii)
se poate stabili o penalitate mai mare.
(4) Plata penalitatilor si repararea prejudiciului nu exonereaza
vînzatorul, prestatorul (executantul) de îndeplinirea obligatiilor ce îi
revin fata de consumator.
(5) Pretentiile consumatorului privind repararea prejudiciului si
achitarea penalitatilor, prevazute de prezenta lege sau de contract, se
solutioneaza de vînzator, prestator pe cale amiabila sau pe cale
judiciara, conform legislatiei.
(6) La efectuarea controlului de catre organul abilitat, în baza
reclamatiei consumatorului, vînzatorul, prestatorul suporta cheltuielile
aferente, inclusiv pentru expertize si încercari (testari), daca acestea
confirma necorespunderea produsului, serviciului cerintelor prescrise
sau declarate.
Articolul 28. Raspunderea pentru încalcarea prevederilor prezentei
legi
(1) Încalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspundere
materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz.
(2) Agentilor economici li se aplica urmatoarele sanctiuni:
a) pentru încalcarea prevederilor art.6 alin.(3), (4) - o amenda în
marimea costului dublu al produsului, serviciului respectiv, dar nu mai
putin de 500 salarii minime;
b) pentru încalcarea prevederilor art.6 alin.(5) - (8), art.20
alin.(2), (3) - o amenda în marimea costului produsului, serviciului
respectiv, dar nu mai putin de 300 salarii minime;
c) pentru încalcarea prevederilor art.7 lit.b), art.8 lit.b) - f),
art.9 lit.a), b), e) - g), art.10 alin.(6), art.12 alin.(2), art.20
alin.(4) - (7), (9), (10) - o amenda în marime de 200 salarii minime;
d) pentru încalcarea prevederilor art.10 alin.(7), (8), art.12
alin.(5), art.13 alin.(1), (4), (5), art.20 alin.(11) - (13) - o amenda
în marime de 100 salarii minime;
e) pentru încalcarea prevederilor art.8 lit.g), art.9 lit.h), art.13
alin.(15), art.27 alin. (6) - o amenda în marime de 50 salarii minime.

Page 16
(3) Amenzile stabilite în prezentul articol se aplica de catre
organul administratiei publice indicat la art.22 alin.(2).
(4) Decizia privind aplicarea sanctiunilor prevazute în prezentul
articol se înmîneaza agentului economic personal sau se expediaza prin
posta în termen de 5 zile dupa luarea ei. Decizia ramîne definitiva dupa
expirarea a 15 zile de la data primirii ei de catre agentul economic.
(5) În cazul în care agentul economic nu a achitat amenda în termen
de 15 zile de la ramînerea definitiva a deciziei privind aplicarea
sanctiunilor,
aceasta se transmite executorului judiciar pentru
executare.
Capitolul VIII
DISPOZITII FINALE
Articolul 29
(1) Prezenta lege intra în vigoare la expirarea a 4 luni de la data
publicarii.
(2) La data intrarii în vigoare a prezentei legi, se abroga Legea
nr.1453-XII din 25 mai 1993 privind protectia consumatorilor.
Articolul 30
Guvernul, în termen de 2 luni:
a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislatiei
în vigoare în conformitate cu prezenta lege;
b) va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.
PRESEDINTELE
PARLAMENTULUI Eugenia OSTAPCIUC
Chisinau, 13 martie 2003.
Nr.105-XV.
LEGEA REPUBLICII MOLDOVA
privind protectia consumatorilor
Nr.105-XV din 13.03.2003
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.126-131/507 din 27.06.2003
* * *
C U P R I N S
Capitolul I
DISPOZITII GENERALE
Articolul 1. Notiuni utilizate
Articolul 2. Reglementarea juridica a raporturilor în domeniul
protectiei consumatorilor
Articolul 3. Acorduri internationale
Articolul 4. Clauze abuzive
Articolul 5. Drepturile fundamentale ale consumatorilor
Capitolul II
PROTECTIA VIETII, SANATATII, EREDITATII SI SECURITATII
CONSUMATORULUI
Articolul 6. Prevederi specifice privind protectia vietii,

Page 17
sanatatii, ereditatii si securitatii consumatorului
Articolul 7. Obligatiile producatorului
Articolul 8. Obligatiile vînzatorului
Articolul 9. Obligatiile prestatorului
Capitolul III
PROTECTIA INTERESELOR ECONOMICE ALE CONSUMATORILOR
Articolul 10. Prevederi specifice privind protectia intereselor
economice ale consumatorilor
Articolul 11. Încheierea contractelor
Articolul 12. Stabilirea duratei de functionare, termenului de
valabilitate, termenului de garantie
Articolul 13. Remedierea, înlocuirea, restituirea contravalorii
produsului, serviciului necorespunzator, reducerea
pretului
Articolul 14. Înlocuirea produsului de calitate corespunzatoare
Articolul 15. Repararea prejudiciului
Capitolul IV
PREVEDERI SPECIFICE PRIVIND PRESTAREA SERVICIILOR
(EXECUTAREA LUCRARILOR)
Articolul 16. Obligatiile prestatorului (executantului) la prestarea
serviciului (executarea lucrarii)
Articolul 17. Prestarea serviciului (executarea lucrarii) din
materialul prestatorului (executantului)
Articolul 18. Prestarea serviciului (executarea lucrarii) din
materialul (cu obiectul) consumatorului
Capitolul V
INFORMAREA CONSUMATORILOR
Articolul 19. Dreptul consumatorilor la informare
Articolul 20. Obligatiile agentilor economici privind informarea
consumatorilor
Articolul 21. Instruirea în domeniul protectiei consumatorilor
Capitolul VI
ORGANELE ABILITATE CU FUNCTII DE PROTECTIE
A CONSUMATORILOR
Articolul 22. Organul administratiei publice centrale abilitat cu
functii de protectie a consumatorilor
Articolul 23. Alte organe ale administratiei publice abilitate cu
functii de protectie a consumatorilor
Articolul 24. Atributiile autoritatilor administratiei publice
locale privind protectia consumatorilor
Articolul 25. Asociatiile obstesti pentru protectia consumatorilor
Capitolul VII
ACTIUNI PRIVIND PROTECTIA DREPTURILOR CONSUMATORILOR.
SANCTIUNI
Articolul 26. Actiuni privind protectia drepturilor consumatorilor
Articolul 27. Responsabilitatea vînzatorului, prestatorului pentru
încalcarea termenelor stabilite
Articolul 28. Raspunderea pentru încalcarea prevederilor prezentei
legi

Page 18
Capitolul VIII
DISPOZITII FINALE
Articolul 29 Intrarea în vigoare
Articolul 30 Îndatoririle Guvernului